მიმდინარე პროგრამები

2023წ. "მედიია წიგნიერების უნარების გაძლიერება OWIS -ის მეთოდოლოგიით", პროექტი „მედეგი სამოქალაქო საზოგადოება და მედია უკრაინის
ომის საპასუხოდ“, Founded by European Union, People In Need, Prague Civil Society Centre, Nederlands Helsinki Committee;
2023 წ. “Institutional Integration of the 2030 Agenda in Belarus and other Eastern Partnership countries” - დამფინანსებელი- German Cooperation, LAG21, GIZ, IBB, რუსთავის მერია;
2022-2024 წწ.  "ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა" - "English ACCESS Microscholarship Program", PH International, დამფინანსებელი -აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი;
2022-2027 "სამოქალაქო განათლების პროგრამა" -PH International, დამფინანსებელი -USAID;
2022წ. "ახალგაზრდული მეწარმეობის საშუალებით სოფლის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში" მერსი ქორფსის წარმომადგენლობა საქართველოში;
2021-2023წწ.- "ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა" - "English ACCESS Microscholarship Program", PH International, დამფინანსებელი -აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი;

ENO - Environment Online - გარემოსდაცვითი ონლაინ სკოლა;
iEARN - International Educational and Recourse Network - საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი.

1 comment: